ИПАРД пројекти доступни и сеоским домаћинима

Право на ИПАРД подстицаје имају грађани који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, односно регистар привредних субјеката и имају активан статус. На први Јавни позив за Меру 7 ИПАРД-а до 1. октобра ове године могу да се јаве физичка лица која су носиоци породичног пољопривредног газдинства, предузетници и привредна друштва која су разврстана у микро или мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство.
Предмет овог Јавног позива су инвестиције и прихватљиви трошкови у руралном туризму који су дати у Листи прихватљивих инвестиција и трошкова. Право да конкуришу имају сеоски домаћини из неколико региона, између осталог и са територије Шумадије, уколико се инвестиција налази у руралном подручју и укупан број индивидуалних лежајева није већи од 30 у свим категорисаним угоститељским објектима за смештај.

Корисник ИПАРД подстицаја може да оствари право на ИПАРД подстицаје у износу од 5.000 до 300.000 евра по Захтеву, без обзира на укупну вредност инвестиције. ИПАРД подстицаји утврђују се у процентуалном износу до 65% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, умањеном за износ пореза на додату вредност.
Подносилац захтева по овом Јавном позиву може да поднесе само један Захтев за одобравање пројеката, који може да обухвати једну или више инвестиција из Листе прихватљивих инвестиција и трошкова за Први јавни позив за Меру 7. Заинтересовани за ИПАРД програм могу да добију бесплатну саветодавну подршку у Пољопривредним стручним саветодавним службама али и у Агенцијама које је акредитовало ресорно Министарство пољопривреде. (Пољопривредна стручна служба у Крагујевцу налази се у улици Цара Лазара.)
Први јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања доступан је на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs/.
Текст: Снежана Милисављевић
Фотографија: Снежана Милисављевић